Rapport från årsmötet

07 maj 2021

För tredje gången hölls årsmötet på KFUM Central digitalt. 69 medlemmar slöt upp och alla har börjat bli vana vid den här typen av möten och allt flöt på fint. I samband med att mötet öppnades höll ordförande Michael Lagerkvist en dragning om det allmänna läget och den ekonomiska situationen i föreningen och Olle Lindström berättade om strategiarbetet. Det tändes även ett ljus för de medlemmar som lämnat oss under det gångna året.

Till mötesordförande valdes Johan Groth som nu varit ordförande på alla våra digitala årsmöten. 69 medlemmar deltog i mötet varav 65 röstberättigade. Många fasta punkter avhandlades, som till exempel medlemsavgifter, verksamhetsplan och ansvarsfrihet för styrelsen. Allt gick igenom utan större diskussion.

Två punkter på dagordningen, en motion och en proposition, gällde stadgeändringar som kräver två årsmötesbeslut så de var uppe på dagordningen för en andra gång. Propositionen gällde skyddande av föreningens tillgångar, och den röstades igenom. Motionen, som gällde avskaffande av rösträttsålder, fick en majoritet av rösterna, däremot inte de 2/3 majoritet som krävs för den typen av stadgeändring och föll därför.

Inga nya motioner hade lämnats in.

När styrelsen skulle väljas fanns fler kandidater än vad som krävs, men eftersom föreningen inte har ett fast antal styrelseledamöter angivet i stadgarna så valdes alla. Styrelsen består nu av nio personer: Charlotte Tham (omval, 2 år), Per-Ola Niblaeus (omval, 2 år), Ewa-Lena Hedrup (omval, 2 år), Olle Lindström (omval, 2 år), och Jakob Zetterberg (nyval, 2 år)

Som ordförandes omvaldes Michael Lagerkvist.  Kvar från tidigare är ledamöterna Hans von Uthmann och Staffan Önne, samt vice ordförande Marie Welin, som alla är valda till och med 2022.

Valberedningen består inför kommande år av Ann-Christine Ericson (sammankallande), Anders Broms, Siri Guggenberger och Tom Britton.

Alla handlingar hittar du på kfumcentral.se/arsmote Där hittar du också protokollet så småningom.