Skip to content
Sök

KFUM CENTRAL OCH COVID-19

Uppdaterad 2021-03-01

Rekommendationer och riktlinjer för att minska risken för spridning av covid-19 på KFUM Central

Fysisk aktivitet, kultur och social samvaro är viktigt för folkhälsan. Vi på KFUM Central gör allt vi kan för att verksamheterna i vårt hus ska kunna genomföras så långt det är möjligt, trots pandemi och i enlighet med de lagar och riktlinjer som finns från myndighetshåll både som arrangör av verksamhet och som fastighetsägare och uthyrare av lokaler.

Dock gäller att varje enskild medlemsförening och hyresgäst som bedriver verksamhet i KFUM Centrals lokaler är skyldiga att göra en egen riskbedömning för sin verksamhet/aktiviteter och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder samt följa gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.

KFUM Central omfattas av pandemilagen och all verksamhet som bedrivs i våra lokaler måste därav följa dess föreskrifter, folkhälsomyndighetens riktlinjer samt ev förekommande lokala föreskrifter.

Alla som bedriver verksamhet i KFUM Centrals lokaler ska:

 • Följa pandemilagens begränsningar för maxantal personer i en lokal och att in- och utpassage sker på ett smittsäkert sätt och att inte trängsel uppstår.
 • Följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för verksamhet inom idrott/musik

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd- beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information- till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd- beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid- 19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/

 • Följa KFUM Centrals rutiner för verksamhet under Covid med ex räkning av deltagare, in- och utpassage, dokumentation kring rutiner Dessa rutiner ansvarar Operativt ansvarig David Svantesson för

MAXIMALT ANTAL PERSONER I LOKALER OCH RUTINER KRING DETTA

 1. KFUM Central har beräknat det maximala antalet besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus. Maxantalet beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan enligt nedan:

 

Lokal Tillgänglig (ca) kvm yta Maxantal besökare
Stora Hallen 300 30
Lilla Hallen 105 10
Gym plan 1 100 10
Gym plan 2 120 12
Omklädningsrum pojkar 50 5
Omklädningsrum flickor 50 5
Omklädningsrum herr 20 2
Omklädningsrum dam 30 3
Caféyta plan 3 40 4
Föreningsyta plan 3 40 4
Musikrum 10 1
Läktare plan 3 Stängd 0
Sagabo 15 1
Snickarbacken 70 7
Lagunen 30 3
Kammakaren 50 5
Cedergrenska 20 2

TOTALT                  1050                              104

 

 1. Varje avgränsat utrymme har tydligt anslagits med maxantalet som får vistas där. Tjänstgörande husvärd/träningscentervärd har i uppdrag att kontrollräkna antalet personer minst 2 ggr/h. Till gym och omklädningsrum sker särskild räkning av antalet in- och utpasserande besökare kontinuerligt vid entré.
 2. Vi anvisar besökare till två olika in- eller utgångar. Där det finns risk för köbildning vid in- och utpassering till lokal (t.ex. skolklasser) finns husvärd/träningscentervärd på plats för att säkerställa att det sker på ett sådant sätt så att inte trängsel uppstår.
 3. Vi har stängt de allra flesta lokaler helt och utvärderar löpande om det finns behov av att stänga fler utrymmen om inte smittsäkra avstånd mellan besökarna kan säkerställas.

KFUM CENTRAL HAR VIDTAGIT YTTERLIGARE ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA SMITTSPRIDNINGEN, BLA:

 • Vi torkar av dörrhandtag, handtag, vattenlås, bord och receptionsytor två gånger/dag.
 • Vi torkar av viss gym- och hallutrustning två gånger/dag.
 • Vi torkar av betalmaskiner, kodlås, hissknappar, ledstänger och spolknappar på
 • All städning sker med starkare medel än normalt
 • Vi tillhandahåller handsprit i alla lokaler
 • Gymbesökare uppmanas att sprita av utrustning efter användning.
 • Anpassning av utrustning i lokalerna för att möjliggöra distansering, till exempel ommöblering eller bortplockande av viss gymutrustning.

Personal ska i enlighet med de lokala riktlinjer för region Stockholm som började gälla 20210225 alltid bära munskydd då risk för trängsel föreligger på arbetsplatsen. Som trängsel avses mindre än 2 m avstånd i mer än 15 minuter. I första hand ska dessa situationer undvikas, men om det inte är möjligt ska munskydd användas.  

Åtgärdsplanen uppdateras löpande och bygger på följande källor och rekommendationer:

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Krisinformation.se

Riksdagen.se

Regeringen.se

Region Stockholm

Branschorganisationer och specialförbund används i viss utsträckning också som källor i de fall då det råder tveksamheter kring tolkningen av de regler och riktlinjer om finns.

Ansvarig för utförandet av åtgärdsplanen är Operativt ansvarig David Svantesson, david@kfumcentral.se.

Ansvarig för uppdatering av åtgärdsplanen är Kommunikationsansvarig Corinna Björk, corinna@kfumcentral.se.

Ni kan ladda ner hela åtgärdsplanen här: KFUM Central och Covid19

Praktisk information till Medlemsföreningarna: Pandemilagen i praktiken