What KFUM Central wants – Vad ska KFUM Central vara när IKC är färdigt?

13 oktober 2020

Styrelsen har initierat ett strategiarbete för föreningen som blickar framåt mot när vi har ett färdigställt Idrotts- och kulturcenter. Arbetet syftar till att ge hela föreningen en långsiktig riktning och ökad stolthet och därmed skapa en mer sammansvetsad förening mellan medlemsföreningarna och huvudföreningen. Strategiprocessen genomsyras av medlemsinkludering, samarbetsvilja, strategisk höjd, att våga välja och logiken i What We Want. 

 

Processen leds och drivs av strategigruppen bestående av vice ordförande Marie Welin och styrelseledamöterna Olle Lindström och P-O Niblaeus. De har hjälp av en processledare, konsulten Josephine Bladh som tidigare bl.a. lett arbetet med KFUM Sveriges strategiarbete ”What we want”. Strategiarbetet har redan inletts med föreningsdialoger där workshops har hållits med medlemsföreningarnas representanter samt medlemmar i Ungdomsforum. Nu har nästa del inletts, medlemsdialogen. I helgen (11 okt) hölls Centrals sedvanliga medlemsträff och då var strategiprocessen den stora punkten på agendan. Förutom återkoppling från föreningsdialogerna och omvärldsbevakning låg tyngdpunkten på diskussioner och grupparbeten för att skapa en gemensam samsyn kring målbilden om var KFUM Central ska vara när IKC står klart. Medlemsträffen hölls på Hotel Giò.

Nästa steg i arbetet är att sammanställa resultaten från medlemsträffen, fortsätta med omvärldsanalysen och medlemsdialogen så att medlemmarna på olika sätt får komma till tals innan en verksamhetsstrategi kan börja formuleras. Målet är att verksamhetsstrategin ska vara klar och kunna läggas fram som en proposition till årsmötet våren 2021.