IKC går in i nästa fas – detaljplanen

14 oktober 2020

Snart har ett år gått sedan KFUM Central markanvisades för IKC – Idrott och Kulturcenter på en tomt intill Torsplan i den framväxande Hagastaden. Vi befinner oss i utredningens och utvecklingens tid och kommer så att vara under en lång tid framöver. Tillsammans med stadens stadsbyggnadskontor och exploateringskontor och vår partner i kvarteret kommer vi nu under hösten och vintern gå in i ett arbete med parallella arkitektuppdrag. Det är starten på ett 3 år långt detaljplanearbete som ska lägga grund för vårt nästa föreningshus.

Faktaruta

KFUM Central Idrott och Kulturcenter (IKC) är ett projekt inom KFUM Central som syftar till att skapa större och mer ändamålsenliga lokaler för föreningens verksamheter. Föreningen har i mer 10 års tid arbetat för detta och har under den tiden identifierat ett lokalprogram om cirka 10 500 kvm för bollhall med läktarkapacitet för 2 000 åskådare, specialutrustad gymnastikhall, multisal för rörelse och musikkonserter med läktarkapacitet för 300 personer, repetitionslokaler, allmänna mötesrum, kontor och gym. Föreningen har också identifierat att för att vi ska hålla ihop föreningen ska föreningsverksamheten ha sin nya bas på denna plats. Nuvarande tidsplan siktar på ett färdigt IKC år 2027, men det kan komma att ändras. 

Ett parallellt arkitektuppdrag innebär att flera arkitektkontor tittar och skissar på samma uppdrag. De får samma material, ett så kallat program för uppdraget, där byggherren (i detta fall vi och Serneke) beskriver vision och ambition med vad som ska byggas, presenterar lokalprogram samt får från staden alla de tekniska förutsättningarna. Processen är sedan två mellanredovisningar och en slutredovisning under ungefär tre månader med start i början av november. Arkitektkontoren får redovisa ett övergripande gestaltningskoncept och volymhantering av kvarteret, lösningar för parkering och inlastning samt programorganisation. Bedömningarna av dessa kommer att behandla arkitektoniskt uttryck och kvalitet, genomförbarhet, ekonomi och god funktion, måluppbyggnad av programmet, utvecklingsbarhet samt stadsmässiga kvaliteter i relation till omgivande bebyggelse, gaturum och parkrum.  

Parallella uppdrag används vid komplexa projekt och syftar till att få fram gestaltningskoncept och goda idéer kring struktur och genomförbarhet för kvarteret i ett tidigt skedeI detta fall kommer skisserna även att ligga som underlag för gestaltningen av det kommande planarbetet för ”vår” tomts grannar, kvarter 38 och 39 utmed Norra stationsgatan, som kommer att markanvisas senare i höst. Det parallella arkitektuppdraget startar lite innan stadsbyggnadsnämnden beslutar om ett start-PM för kvarteret. När det beslutet tas i november kan arbetet sedan löpa på med detaljplaneprocessen. 

Det är KFUM Central och Serneke som är beställare av detta parallella uppdrag och också vi som byggherrar som väljer ut tre arkitektkontor och bekostar deras arbete. Staden sätter många av förutsättningarna men det är vi som utser en vinnare bland förslagen och beslutar om vilket kontor vi väljer att arbeta vidare med under planprocessen 

Vår tomt, kvarter 37, är del i ett mycket komplext, tätt innerstadsområde. Kvarteret omgärdas av ett trafikpaket i nordväst bestående av motorväg och tågräls samt innerstadsgator. Under kvarteret ligger en arbetstunnel till den framtida intilliggande tunnelbanestationen Hagastaden (nya Gula linjen). Kvarteret ska bland annat förhålla sig till innerstadens front och utgöra tillsammans med andra delar av Hagastaden en ny årsring i staden, vilket ställer höga krav på arkitektonisk utformning. 

KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter utgör ungefär en fjärdedel av kvarter 37. De stora aktivitetshallarna kommer att delvis hamna under marknivåHallarna medför stora spännvidder och tomtens geometri gör att de kommer att behöva placeras strategiskt, dels för att få ut tillräckligt med övrig exploatering för ekonomins skull, och dels helst utan dyra fackverkskonstruktioner som håller byggnaden uppe. Det är ett exempel på en utmaning och säkerligen en av de svårare i uppdraget. Övriga tre fjärdedelar av tomten är Sernekes och innehåller förutom en kontorsbyggnad även ett hotell samt en gymnasieskola. 

Stadsbyggnadskontoret uppger att kvarteret har, till skillnad från omkringliggande kvarter, ett unikt innehåll och betydande roll att spela i det publika stadsrummet. Detta i kombination med närheten till tunnelbanans nya station och Hagastadens centrala delar gör att kvarteret kommer vara en viktig målpunkt och framstående spelare i Hagastadens samlade komposition. Detta handlar alltså inte om en föreningslokal i källaren till ett sömnigt bostadskvarter i Vasastadens utkant, utan om att föreningen KFUM Central är med och bygger ett idrotts- och kulturcenter som kommer få ett ytterst centralt läge utifrån närheten till Torsplan och Hagaplan. Dessutom direkt i anslutning till de kommunikationer som kommer finnas, inte bara tunnelbanan direkt intill tomten utan även närheten till Odenplans pendeltågsstation. Mitt i det kommunövergränsande Life Science-kluster som Hagastaden utgör med dess 6000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser bidrar vi med en mötesplats för framförallt unga. Ett idrotts- och kulturcenter som gör Stockholm roligare, hälsosammare och mer attraktivt.

————————————————–

KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter och Corona?

Styrelsen för det av KFUM Central helägda dotterbolaget KFUM Central Idrott och Kulturcenter AB har valt att arbeta vidare med projektet trots pandemin och att våra hotell har en tuff period. Projektet är så pass långsiktigt att vi tror att när det är dags att sätta spaden i marken kommer ekonomin och samhället åter vara i stabilt läge. Dessutom kommer vi att genom hoppa av detta förlora alla chanser till en ny markanvisning i kommunen inom överskådlig tid och ett 10-årigt påverkansarbete mot Stockholm stad vara förlorat. Projektet att drivas så sparsamt som möjligt men de nödvändiga utvecklingskostnaderna kommer vi inte komma runt. Projektet drivs precis som i andra delar av KFUM Central dels av avlönad administrativ personal och konsulter men det största arbetet drivs av en hårt arbetande ideell styrelse.