En julhälsning från KFUM Centrals Idrott- och Kulturcenter

22 december 2021

IKC – BEHOVET ÄR TYDLIGARE ÄN NÅGONSIN

KFUM Centrals ändamål är att se till unga människors aktuella behov. Vi vet att det finns stora samhällsutmaningar kring unga människors psykiska och fysiska hälsa. Ett ökat stillasittande och ökad psykisk stress och press är en av orsakerna till detta. Många unga drabbas också av den ökande segregationen och utanförskap. Vi vet att fysisk aktivitet och annan meningsfull fritidsverksamhet kan hjälpa till med alla dessa utmaningar och göra stor skillnad för individen. En trygg och bemannad mötesplats, på gränsen mellan inner- och ytterstad med ledare som brinner för verksamheten, det är det vi planerar för inom IKC. Där kan unga människor utvecklas till sin fulla potential!

ARBETET 2021

Under 2021 har arbetet med IKC framför allt handlat om projektutveckling. Under våren genomförde vi tillsammans med Stockholms stad och vår partner Serneke s.k. ”parallella arkitektuppdrag” där flera olika arkitektbyråer skissade på hur projektet skulle kunna genomföras volym- och stadsmässigt. Valet föll på White arkitekter som presenterade det mest utvecklingsbara förslaget. Revideringar av deras förslag har gjorts och testats tillsammans med representanter för stadens stadsbyggnads- och exploateringskontor. Det är som ett pussel med stora volymer där de stora idrottshallarna är en avgörande och utmanande del. En rad tekniska utmaningar följer också i form av konstruktion, entréer, förhållande till grannkvarteren etc. Olika skisser testas och utvecklas. Arbetet sker dels genom egna möten mellan oss och Serneke, avrapporterande möten internt och i möten med staden. Höstens största framgång är att projektet gått in i planarbetet. Det innebär att arbetet har gått från ett idéstadie till ett detaljplaneskede.

Under året har också möten hållits med potentiella framtida hyresgäster, stadens förvaltningar och andra intressenter som är viktiga i det fortsatta arbetet. Det har också tagits fram ett nytt presentationsmaterial och grunden till en ny hemsida.

KFUM Central Idrott och Kulturcenter AB är ett helägt dotterbolag till KFUM Central. Styrelsen för IKC har till uppgift att arbeta för att möjliggöra nya, större och mer ändamålsenliga lokaler för ungas fritid. Att föreningen valt att lägga det i bolagsform beror på att arbetsgruppen då kan arbeta mer självständigt och snabbfotat, samtidigt som det kontrolleras genom ägarrepresentanterna och inte minst de koncernbidrag som skjuts till för arbetet från moderföreningen.

KFUM Centrals ordförande Michael Lagerkvist var också ordförande för dotterbolaget IKC, men i och med att han valde att avsäga sig sina uppdrag i föreningen innebar det att han också lämnade ordförandeposten för IKC. Så sent som den 15 december hölls en extra bolagsstämma där Hans von Uthmann valdes till ordförande för bolaget. Charlotte Tham kommer att inneha vice ordförande-posten. Båda är även styrelseledamöter i huvudföreningen.

VI BLICKAR MOT 2022

Arbetet under år 2022 kommer att fortsätta enligt samma upplägg som under 2021. Möten i olika konstellationer och ett fortsatt utredning- och utvecklingsarbete, ett arbete som föreningen betalar för i paritet med sin del inom projektet. Styrelsen avser också att identifiera och förfina de olika krav som skall sättas för lokalerna, exempelvis avseende klimat och akustik. Ett arbete för finansieringen kommer också att ta form. KFUM Central har under pandemin gjort ekonomiska förluster inom hotellverksamheten, men föreningen har fortsatt en god och stabil ekonomi.

Tidplanen för projektet är ännu inte låst, det är många parametrar som spelar in, exempelvis tunnelbanans framdragning intill kvarteret och stadens vilja att samordna grannkvarteren i planarbetet. Varken vi eller Stockholms stad kan idag säga något fast årtal för när IKC står klart men vi arbetar alla för att ha ett högt tempo i processen. Kvarteret är del i de absolut sista etapperna av Hagastaden och när föreningen flyttar in står den nya stadsdelen färdig, med utmärkta kommunikationer, närhet till parker och för att citera arkitekterna; till en miljö för ungas livskraft. Föreningen får en älskad mötesplats, och stadens invånare får ett centrum för idrott och kultur.

Vi vill tacka alla goda kontakter inom projektet, Serneke Projektutveckling och White Arkitekter samt stadens berörda förvaltningar och bolag. Vi vill också tacka alla som lägger ned ideell tid och våra konsulter som gör ett strålande arbete. Vi ser med tillförsikt tiden an!

 

God Jul och Gott Nytt År önskar IKC-teamet genom Hans von Uthmann

 

 

IKC – förkortning av anläggningen föreningen avser att bygga. Ett föreningshus med ytor (dryga 10 500 kvm) för idrott, kultur och häng för unga i Stockholm.

Projektet – kallar vi utvecklingen av kvarteret (kvarter 37 i Hagastaden, snett emot södra tornet) där IKC ingår i med ungefär en fjärdedel, och resterande delar utgörs av kontor, skola och hotell. Utvecklas av Serneke Projektutveckling med hjälp av White Arkitekter.