Skip to content
Sök

Extra Årsmöte

Torsdagen den 28 september 2023

Extra årsmöte

Välkommen på extra årsmöte för KFUM Central, torsdagen den 28 september 2023, 18:00 på KFUM Central, Rosengatan 1, Lokal Kammakaren på våning 6.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare.
 4. Beslut om mötesordning.
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordning.
 6. Proposition om försäljning av fastighet Oxen Mindre 21
 7. Mötet avslutas

__________________

Proposition om avyttring av fastighet Oxen Mindre 21

Fastigheten Oxen Mindre 21 ägs idag av KFUM Central Oxen AB som är ett helägt dotterbolag till KFUM Central. Föreningen har för avsikt att sälja denna fastighet för att kunna betala av ett lån som förfaller 2023-09-30. Banken har denna fastighet som säkerhet för lånet.

Vid fastighetsförsäljning krävs två på varandra följande årsmöten enligt föreningens stadgar:

 • 13 FASTIGHETER 
  Beslut om föreningens köp av eller avyttring av fastigheter skall beslutas av ordinarie eller extra årsmöte. Vid avyttring av fastigheter krävs minst 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum.
 • 9 ÅRSMÖTEN
  B) EXTRA ÅRSMÖTE
  Extra årsmöte hålls då styrelsen anser detta påkallat eller då minst 10 % av KFUK-KFUM Centrals röstberättigade medlemmar skriftligen så begär. På extra årsmöte får endast beslut fattas i ärenden som är upptagna i kallelse som ska skickas ut till alla medlemmar senast tre veckor före mötet. I frågan om röstning och dylikt gäller samma regler för extra årsmöte som för ordinarie årsmöte.

KFUM Centrals extra årsmöte 2023-06-29 beslutade att:

ge i uppdrag till KFUM Centrals styrelse att påbörja och genomföra en avyttring av fastigheten Oxen Mindre 21.

Avtal har tecknats med Altira AB om att de förvärvar fastigheten per 2023-09-29 under förutsättning att KFUM Centrals andra årsmöte tillstyrker försäljningen.

Styrelsen föreslår därmed årsmötet:
Att årsmötet ger i uppdrag till KFUM Centrals styrelse att slutföra avyttring av fastigheten Oxen Mindre 21.

Anmälan

Sista anmälningsdag till mötet är måndag den 25 september 2023. Anmäl dig här.

Rösträtt

För att ha rösträtt på KFUM Centrals extra årsmöte måste medlem erlagt medlemsavgift till KFUM Central eller någon av KFUM Centrals medlemsföreningar senast två månader före mötet, dvs den 28 juli 2023. Du ska också ha fyllt 14 år.

Bakgrund

Föreningens helägda dotterbolag KFUM Central Oxen AB ska betala av ett lån på 54 mkr som förfaller 2023-09-30. För att klara av detta krävs en försäljning av fastigheten Oxen Mindre 21. Fastigheten innehåller inga föreningslokaler utan används idag av KOM Hotel. Ett extra årsmöte har hållits 2023-06-26 där det beslutades att KFUM Centrals styrelse får mandat att förbereda och genomföra försäljning av fastigheten. Då försäljning av fastighet kräver två på varandra följande årsmöten kommer detta andra extra årsmöte att hållas den 28 september.

Avtal med köparen Altira AB är redan signerat, villkorat att även detta andra årsmöte godkänner försäljningen. Köpeskillingen är 66 mkr och tänkt tillträdesdatum är 2023-09-29.

Enligt avtalet ska plan 7 och 8 avträdas snarast möjligt, dock senast 29 december 2023. KOM Hotel kommer att fortsätta att hyra övriga lokaler, inkl garage, i första hand t o m den 30 september 2024.

Försäljningen får direkta ekonomiska konsekvenser för KFUM Central Oxen AB och KFUM Central. Likvidmässigt blir det ett tillskott på ca 12 mkr, men bokföringsmässigt blir det en förlust på ca 21 mkr, då fastighetens värde skrivits upp för att täcka underskotten i samband med pandemin.

Frågor kring försäljningen ställs till KFUM Centrals ordförande Marie Welin, marie.welin@kfumcentral.se.

Motioner

Motioner kan inte skickas in till ett extra årsmöte utan får vänta till nästa ordinarie årsmöte.

Frågor

Har du frågor, kontakta ulrika@kfumcentral.se eller marie.welin@kfumcentral.se.