Skip to content
Sök

Stipendieguiden

Att söka stipendium

Ändamål och prioritet

För att KFUM Central skall kunna verka mot sitt mål är det viktigt att medlemmarna fortlöpande informeras och utbildas i KFUM:s arbete. Det individuella stipendiet skall ses som en uppmuntran varför det är viktigt att den sökande visat engagemang inom föreningen och har en motiverad ansökan. Den viktigaste resursen vi har för ungdomsverksamheten är välutbildade ungdomsledare. De områden som därför prioriteras är framförallt utbildningar som ger en personlig ledarutveckling och som gagnar KFUM Centrals verksamheter, men även för att stimulera till nationella och internationella kontakter.

Vem kan söka stipendium och vad krävs?

 • Sökande måste vara aktiv medlem i KFUM Central.
 • Sökande måste själv göra ansökan, varken ideell eller anställd av föreningen får skicka in en ansökan för en annans räkning.
 • Sökande måste själv underteckna ansökan. Om sökanden är under 18 ska även målsman skriva under ansökan.
 • Ansökan måste vara inlämnad innan aktivitetens start.
 • Endast bidrag till en aktivitet kan sökas åt gången.
 • Ansökan lämnas på särskild avsedd blankett som finns att hämta på KFUM Centrals hemsida, se nedan.
 • Stor vikt kommer att läggas vid att ansökan är väl motiverad och att det framgår hur stipendiet kommer till nytta för individens individuella utveckling.
 • Underlag för hur kostnader räknats fram ska bifogas i ansökan, t.ex. i form av offerter, kursinbjudan, biljetter eller utskrift av prisuppgifter från hemsidor.

Länk till ansökningsblankett: > Ansökningsblankett

Vad genererar inte bidrag

 • Avvikelser från ovan nämnda kriterier, ”Vem kan söka stipendium och vad krävs”?
 • Anställd inom KFUM Central kan inte söka stipendium.
 • Gruppansökningar eller sektionsföreningsansökningar genererar inte individuellt stipendium. Sådana ansökningar är ett verksamhetsbidrag, inte individuellt stipendium.

Fem ansökningstillfällen finns: 31/1, 31/3, 20/5, 30/8, 31/10. Ansökan mailas bidrag@kfumcentral.se eller skickas till KFUM Central, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm.

Besked och utbetalning

Bidragsrådet bereder ansökningarna och ger rekommendationer till KFUM Centrals styrelse för beslut. Beslut om ansökan meddelas efter KFUM Centrals styrelsemöte som följer närmast efter ansökningstillfället. Utbetalning sker efter godkänd ansökan och efter utförd aktivitet och överenskommelse mellan Bidragsrådet och den sökande. Utbetalning sker alltid till det av sökandes eller målsmans konto.

Krav på redovisning

Redovisning sker via blogg, dagbok, videoblogg eller liknande. Kvitton, faktura underlag redovisas separat till KFUM Central senast en månad efter genomförd aktivitet för att få ut stipendium.

Har genomförandet ställts in eller förändrats utifrån ansökan ska detta meddelas och utbetalda pengar eller delar av utbetalda pengar återbetalas till KFUM Central.

Bidrag för utbildning inom KFUM

Generellt kan man säga att alla som avser söka bidrag för en utbildning inom KFUM ska först söka bidrag från regionen KFUM Stockholm-Gotland. Efter man sökt bidrag från regionen kan man även söka bidrag från KFUM Central. Länken nedan tar dig till ansökningssidan för KFUM Stockholm-Gotland:
https://stockholmgotland.kfum.se/om-oss/dokument/

Ansökan mailas till bidrag (a) kfumcentral.se eller skickas till KFUM Central, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm

Möjlighet att ansöka om bidrag för reducering av barns deltagarkostnader

KFUM Central har via externa fondmedel möjlighet att reducera barns deltagaravgifter. Dessa kan exempelvis möjliggöra att barn i familjer med mycket låga inkomster kan delta i KFUM Centrals olika verksamheter på liknande villkor som mer bemedlade familjer. De är också avsedda till att bredda målgruppen, att nå barn och unga som inte redan är föreningsaktiva eller barn och unga med utländsk bakgrund för att öka integrationen. Det kan till exempel handla om att reducera terminsavgifter eller läger/internat. KFUM Central reducerar aldrig för medlemsavgiften.

Kontakta handläggare Ulrika Alexandersson, ulrika@kfumcentral.se för mer information om hur ansökan går till. Ansökan kan ske kontinuerligt!